I.Bölüm

II.Bölüm

III.Bölüm

IV.Bölüm

V.Bölüm

VI.Bölüm


ÇAĞDAŞ BiREYSEL VE YÖNLENDiRiCi EĞiTiM SiSTEMi

 

     


 
 
 

VI.Bölüm

 
  1.PERSONELİN HİZMET-İÇİ  EĞİTİMİ           
 

  
 
 
Merkezi Yönetim ve Taşra Yönetimi,Kampus Yönetimi Üst  Kurullar, Kurullar ve Komisyonların önerileri, belirlenen ihtiyaçları ve aldıkları kararlar doğrultusunda; personelin çağdaş değişen koşullara sağlıklı uyum sağlaması, kendisini yenileyip, geliştirmesi ve bilim dallarında uzmanlık alanlarının oluşturulması vb. amaçlarla hizmet-içi eğitimler açılır.

    Her Eğitim Kampusunda görevli yönetici ve öğretim görevlilerinin çağın değişen koşullarına uygun kendilerini yenileyip, geliştirmeleri, yeni projeler üretmeleri, çağdaş yöntem, teknik, stratejileri kullanmaları,öğrenciyi aktif hale getirici ve kendilerinin işbirliği içinde düzenlediği etkinlik ve ünitelerle ekiplerin oluşturulduğu ve eğitim öğretimin ekip çalışmaları ile yürütülerek yaygınlaştırıldığı, geliştirilen çağdaş araç,gereç ve materyallerden yararlanıldığı, bunların öğretiminin öğretildiği hizmet-içi eğitimler sürekli düzenlenmelidir. Çünkü değişen koşullara uyum sağlamada hizmet-içi eğitimlere bilhassa eğitimde sürekli gereksinim duyulmaktadır.

       Bu hizmet-içi eğitim düzenlemelerinin, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Denetim, Araştırma-Geliştirme vb. merkezlerin yönetim kurulu üyelerinin, bilim-dalı-zümre başkanlarının ve alanında uzman kişilerin katılımı ile yapılan bir toplantıda karara bağlanması, planlama ve programlama kurulunca hazırlanan program gereği uygulanması için yönetimce gerekli önlemler alınır.

       Hizmet-içi eğitim programı eğitim-öğretim başlamadan önceki iki hafta ve eğitim-öğretim sonundaki son iki haftanın mesai günlerinde ve mesai saatinin yarı süresini aşmaması şeklinde düzenlenmesi, katılacak öğretim görevlileri-öğretmenlere seminerden iki hafta önce duyurularak, seminer konularının özetinin verilmesi, seminerin çağdaş araç-gereç ve yöntemlerle sunulması, katılımcıların yıl içinde olduğu gibi özlük haklarının korunması esastır.

     Yaralanılan hizmet-içi eğitimler sonrası yaptığı araştırma-inceleme ve geliştirdiği projeyi uygulayanlar, yönetimce ödüllendirilerek bilimsel çalışmalar teşvik edilmelidir.   

2.ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE NİTELİĞİ 

      Her Eğitim Kompleksi Çok Programlı lise Kampusunda ya da diğer ortaöğretim kampusunda başarılı öğrenciler arasından eğitimcilik özel koşulları uygun olan öğrenciler için kontenjanlar belirleyerek, koşulları uygun olan öğrencileri ilgili Ortaöğretim Kampusunda Eğitim Bölümüne alabilmelidir.Yine  Ortaöğretim Kampusundaki diğer programlar gibi sınavsız üst öğrenimine geçişini sağlayarak, normları uygun programlara yönlendirerek kendi öğretmenlerini ve öğretim üyelerini yetiştirebilmelidir.

     Her öğrencinin eğitimci olarak yönlendirilmemesi için önlemler almalıdır. Başarı dışında özel niteliği olan   ( Sabırlı, insan sevgisi ile dolu, dürüst, kararlı, çağdaş, demokrat, laik vb. tutum ve davranışları yaşam biçimine dönüştüren) öğrenciler eğitim  programlarına yönlendirilmelidir.

    Diğer mesleklerde olduğu gibi eğitim bölümüne yönelen öğrenci ben eğitimci olacağım diye yola çıkmalı ve  programlarda bir eğitimcinin sahip olması gerekli temel nitelikleri kazandırıcı programlar verilmelidir.İyi ve nitelikli bir eğitimci olarak yetiştirilmesi için Yükseköğretim programlarına sınavsız geçmekle kalınmamalı başarı durumu dikkate alınarak bilim dallarındaki uzmanlık alt dallarına geçişi sağlanarak çağın koşullarına uygun uzmanlık dallarında yetiştirilmelidir. 

3.BİLGİ–İLETİŞİM  VE  ÇAĞDAŞ  TEKNOLOJİLERDEN YARARLANMAK

        Her Eğitim Kompleksine bağlı kampus,merkez,birim vb. çağın değişen koşullarına ayak uydurup,uyum sağlamak amacı ile bölgesinde,ilinde ve yörelerinde meslek alanlarını geliştirme, yeni alanlar oluşturma yolu ile kaliteli,verimli ve nitelikli çıktılara dönüştürmek amacı ile  her türlü bilgiye ulaşmak için araştırma,inceleme, deney ve uygulamaları yapmak üretilen teknolojileri öğrencilerin ve halkın yararına sunmak ve uygulamaya koymakla yükümlüdür.Sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve çevreye açık hizmet veren bir kurum, bölgesindeki meslek alanlarını geliştirerek, onların işlerini kolaylaştırıcı,üretimi ve kaliteyi arttırıcı çağdaş teknolojik araçları sürekli geliştirmeli,yaralanmalı ve yeni projelerle, bunları hizmete sunarak ve fuar,sergi merkezlerinde tanıtımını yaparak,ülkeye ve dünyaya açılmalıdır.

    Bulunduğu ilde kampuslar, bilim dalları ve geliştirilen her türlü araç,gereç ve projeler halkın ,insanlığın hizmetine sunulmakla kalınmamalı;Yetişkin kuşakların yaralı ve verimli bireyler dönüşmeleri, eğitsel ve diğer yönlerden kendilerini geliştirmeleri amacı ile “ Ailelerin Eğitimini” gerçekleştirici,beceri kazandırıcı, meslek sahibi yapıcı, meslekte geliştirici programlarda çağdaş araç, gereç ve teknoloji kullanılmalıdır. Kader Mahkumu denilen kesimlerde bilhassa öncelikli olarak bu hizmetlerden yaralandırılmalıdır.

   Halkımızın Kitle İletişim Araçlarına bağımlılığını azaltmak amacı ile sportif, sanatsal, kültürel etkinlik ve aktivitelerin kampus ortamında kalmayarak halka açık düzenlenmesi gerekmektedir.

 Bununla da kalmayarak illerimizin gelir kaynaklarının en iyi şekilde geliştirilmesi, kalite ve verimliliğin sağlanması için çağdaş teknolojilerden yararlanılmalı ve gerekli projeler, araç, gereçler geliştirilmelidir.Bu konu ile ilgili bir örnek vermek gerekirse.

  Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır. Ülkemizin Deniz ve Deniz Ürünleri, Turizm vb. bu zenginlik kaynağının yakın olan illerimizde en üst  geliştirilmesi ve yararlanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu yolla ilgili illerimiz gelişmek ve kalkınmakla kalmayacak, ülkemizde gelişip, kalkınacaktır. Bu illerimizde Denizcilik,deniz altı ve yaralanma, balıkçılık, dalgıçlık, deniz ürünleri ve deniz araştırmaları teknolojisi,deniz altında yaşam,deniz endüstrisi,ulaşım vb. yeni alamlar oluşturulabilir. Bu illeri  dünyamızın Turizm Cennetlerine dönüştürecek, dil öğretimi,turiste davranış,konaklama tesis ve hizmetleri, turizm rehberliği, konaklama program ve projeleri vb. mevcut alanlara yeni alanlar eklenebilir.Ülkemizi tanıtıcı, yerli ve yabancı turistlere iyi olanaklar ve hizmetler sürekli çağdaş teknolojiler doğrultusunda geliştirilmelidir.

4.EĞİTİM  KOMPLEKSLERİNİN FİNANSMANI

        İl Merkezlerinde oluşturulan Eğitim Kompleksleri, Dünya Bankasının Gelişmekte Olan Ülkelere eğitime yardım amacı ile ayırdığı kaynakların, ülkemizde gayri milli hasıladan eğitime ayrılan katkı payının ( Zorunlu Eğitime katkı payları ile birlikte ) illerin öğrenci ve personel sayıları dikkate alınarak eşit bir şekilde aktarılması ,yerel yönetimlerin çeşitli gelir kaynaklarından çok düşük oranlarda yaptığı eklentilerden oluşan  “Eğitim Fonunun “ , Eğitim Komplekslerinin birim, merkez ve döner sermayelerinden “Eğitim Kompleksinin Geliştirilmesi ve Finansmanı”  ayrılan paralar ve kaynaklar eğitim komplekslerinin finansman kaynaklarını oluşturur. Başlangıçta tüm bu finansman kaynaklarının Eğitim Komplekslerinin fiziki alt yapısının oluşturulmasında yetersiz kalması halinde, o ilde bulunan sanayici, işveren ve iş çevrelerinin Eğitim Komplekslerinin derslik ,birim, merkez, kampus vb. ilgili gönüllerince belirlenen, birim ve bölümlerinin yapılanmasında katkıları ile ilgili şirket ya da şahsın adı verilerek fiziksel yapılanmaya katkı sağlanabilir.

        Eğitim Kompleksi bünyesinde Oto Park alanları, Fuarlar , Galeriler, Uygulama alanları, Araştırma  Merkezleri ve Diğer Bağlı Birimler ve Merkezler, Atölye ve İşletmeler, Yüzme, Restoran ve Diğer Eğlence Merkezleri, Spor ve Yarışma Alanları vb. bağlı tüm birimlerin yönetmelik gereği döner sermaye usulü ile işletilmesi ya da Eğitim Kompleksi Üst Kurulu, ilgili birim ve yönetiminin aldığı kararlarla ihalesi yoluyla, Eğitim Kompleksine finansman sağlanır. Bazı dedikoduların önlenmesi amacı ile bu birimler ve merkezler ihaleye verilecekse, Yerel Yönetimlerce İhale edilmesi esas alınmalıdır. İhalelerde elde edilen gelirlerin belirli bir oranı Yerel Yönetimlerin eğitim fonuna kaynak olarak ayrılmalıdır.

         Eğitim Kompleksinin tüm gelir, gider ve harcamalarının belirlenmesi amacı ile Finansman Birimi oluşturulur. Yukarda belirtilen ihale usulü ile şube açmak isteyen bankanın şubesi ve şubeleri açılabilir. Ancak bu şube ve şubeler, ihale gereği bir yıl önce belirlenen kiralama ücret miktarını her yıl karının belirlenen oranında arttırmak, Eğitim Kompleksi Finansman Birimine aktarmak zorundadır. Bankalar, Noterler, Diğer Özel  Kurumlar vb. Eğitim Kompleksi bünyesindeki diğer bazı merkez ve birimler aynı usulle kiralaya verilebilir ya da ihale edilebilir.

        Eğitim Kompleksi Finansman Biriminin, muhasebesinden, işletme, ekonomi vb. parasal işleri verimli kullanan ve bilinçli harcamalar yapan Eğitim Kompleksi Üst Kurulu ve Yönetimince belirlenen uzmanlardan oluşturulması esastır. Her türlü gelir,gider ve finans kaynakları bu birimlerce belirlenir ve değerlendirilir. Üst Kurullarca belirlenen Yönetim Kurulu dışında, her birim için Yüksek Lisans- Lisans düzeyinde Birim Yöneticileri,Ön lisans Düzeyinde Birim Şefleri ve lise düzeyinde memur ve yardımcı hizmetler personelinden oluşturulur.Herhangi bir olumsuzluk yaşandığında Yönetim Kurulu ve Birim Yöneticileri Kampusların ilgili birimlerindeki personelin demokratik seçim usulleri ile belirlenir.

       Ancak bu birimler gibi hassas olan birimlerde herhangi bir yasa ve yönetmelikler aykırı uygulama, usulsüzlük ve eğitim kompleksine zarara uğratma gibi eylemler ve işlemler sonucu Yargı Organları önünde hesap vermekle yükümlüdürler.

 
     
 

Halil TÜRKMEN
Psikolog-Danışman
Rehber Öğretmen

ANA SAYFA

 


YASAL UYARI :
Tüm Hakları Kitabın Yazarı Halil TÜRKMEN 'e aittir.
 

 
 

I.Bölüm

II.Bölüm

III.Bölüm

IV.Bölüm

V.Bölüm

VI.Bölüm